Jin Chun Wu

From Arknights Terra Wiki
(Redirected from 浸春芜)
Jump to navigation Jump to search

Jin Chun Wu (Hanzi: 浸春芜; Pe̍h-ōe-jī: Chìm-chhun-bû; lit. "Sunken in the Spring Field") is an Arknights music track serving as the leitmotif of Shu. The song is particularly known for being fully sung in Hokkien, and its chorus is directly quoted from the Minnan folk song "Thi Oh Oh" (Hanzi: 天黑黑; Pinyin: tiān hēi hēi; Pe̍h-ōe-jī: Thiⁿ O͘-o͘).[1][note 1]

Lyrics

草木生 春耕农忙
风吹薄雾 黄莺歌唱
祈天雨纷纷(来)迎春照冬藏
日佮暝 如影流光
恍如浮尘 坱埃而翔
愿雨生百谷(来)使千顷田良

(哎)大荒(霜露改 四季循 何时终?)
夏去秋来 变换平常
无穷(阳春至 枯木生 何所为?)
林草羽虫 春生秋亡
无休(日月星 黄道躔 何所成?)
玉露风云 天地茫茫
万象 万象

天黑黑 要落雨
天黑黑 要落雨
天黑黑

西风吹 田岸稻芳
日暗鸣蝉 声凉霜降
听雪雨安眠(来)敛秋收冬藏
天地肃 谷粮满仓
风调雨顺 祥瑞安康
顺物候流转(来)使万物生长

(哎)八方 (霜露改 四季循 何时终?)
夏去秋来 变换平常
无穷 (阳春至 枯木生 何所为?)
林草羽虫 春生秋亡
无休 (日月星 黄道躔 何所成?)
玉露风云 天地茫茫
万象 万象

天黑黑 要落雨
天黑黑 黑黑

草木生 春耕農忙
風吹薄霧 黃鶯歌唱
祈天雨紛紛(來)迎春照冬藏
日佮暝 如影流光
恍如浮塵 坱埃而翔
願雨生百谷(來)使千頃田良

(哎)大荒(霜露改 四季循 何時終?)
夏去秋來 變換平常
無窮(陽春至 枯木生 何所爲?)
林草羽蟲 春生秋亡
無休(日月星 黃道躔 何所成?)
玉露風- 天地茫茫
萬象 萬象

天黑黑 要落雨
天黑黑 要落雨
天黑黑

西風吹 田岸稻芳
日暗鳴蟬 聲涼霜降
聽雪雨安眠(來)斂秋收冬藏
天地肅 谷糧滿倉
風調雨順 祥瑞安康
順物候流轉(來)使萬物生长

(哎)八方(霜露改 四季循 何時終?)
夏去秋來 變換平常
無窮(陽春至 枯木生 何所爲?)
林草羽蟲 春生秋亡
無休(日月星 黃道躔 何所成?)
玉露風雲 天地茫茫
萬象 萬象

天黑黑 要落雨
天黑黑 要落雨
天黑黑

Chháu-ba̍k-seng, chhun-king-lâng-bang
Hong-chhui-po̍h-bū, n̂g-ing-koa-chhiùⁿ
Kî-thiⁿ-hō͘ -hun-hun (lâi), ngiâ-chhun-chiàu-tang-chhàng
Li̍t-kap-mî, jû-iáⁿ-liû-kong
Hoáiⁿ-jû-phû-tîn, ing-ai-lî-chióng
Goān-hō͘ -seng-pah-kok (lâi), sú-chheng-khing-tiân-liông

(Ai) Tāi-hong (song-lōo-kái, sù-kuì-sûn, hô-sî-chiong?)
Hā-khì-chhiu-lâi, pìⁿ-hòa-pîng-chhiâng
Bû-kiông (iông-chhun-chi, ko͘-ba̍k-seng, hô-só͘-uī?)
Nâ-chháu-ú-thâng, chháu-seng-chhiu-bông
Bû-hiu (li̍t-ge̍h-chhiⁿ, hông-tō-chíⁿ, hô-só͘-chhiâⁿ?)
Gio̍k-lō͘ -hong-hûn, thiⁿ- tī-bâng-bâng
Bān-chhiāng, bān-chhiāng

Thiⁿ-o͘-o͘ , beh-lo̍h-hō͘
Thiⁿ-o͘-o͘ , beh-lo̍h-hō͘
Thiⁿ-o͘-o͘

Si-hong-chhui, tiân-huānn-tiū-phang
Li̍t-àm-bîng-siân, siaⁿ-liâng-sng-kàng
Thìng-suat-hō͘ -an-bîn (lâi), liàm-chhiu-siu-tang-chhàng
Thiⁿ-tē-sō͘k, kok-niû-muá-chhong
Hong-tiâu-hō͘ -sūn, sióng-suī-an-khong
Sūn-bu̍t-hāu-liû-choán (lâi), sù-bān-bu̍t-seng-tiông

(Ai) Pat-hong (song-lōo-kái, sù-kuì-sûn, hô-sî-chiong?)
Hā-khì-chhiu-lâi, pìⁿ-hòa-pîng-chhiâng
Bû-kiông (iông-chhun-chi, ko͘-ba̍k-seng, hô-só͘-uī?)
Nâ-chháu-ú-thâng, chháu-seng-chhiu-bông
Bû-hiu (li̍t-ge̍h-chhiⁿ, hông-tō-chíⁿ, hô-só͘-chhiâⁿ?)
Gio̍k-lō͘ -hong-hûn, thiⁿ- tī-bâng-bâng
Bān-chhiāng, bān-chhiāng

Thiⁿ-o͘-o͘ , beh-lo̍h-hō͘
Thiⁿ-o͘-o͘ , beh-lo̍h-hō͘
Thiⁿ-o͘-o͘

Media

The official music video (reuploaded from Bilibili by Kazdel Team)
The instrumental version of Jin Chun Wu

Notes

  1. Note that the original title in Hanzi is 天乌乌 (Trad.: 天烏烏; Pinyin: tiān wū wū) in Hokkien, but the transliteration has been popularized to the current Mandarin version.

References